Avís legal - Mi Tres Torres Vull

Avís legal

1. Informació General
En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement de tots els usuaris que el lloc web www.clinicatrestorres.com és propietat de :

Institució Tres Torres, SA (Des d’ara ITT)

C.I.F .: A 08188658

Carrer Dr. Roux, 76 08017 Barcelona

Tel. 93 204 13 00

info@clinicatrestorres.com

Registre Mercantil de Barcelona, Full B90.029, tom 25.533, foli 77

ITT es troba inscrita en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de la Direcció General de Recursos Sanitaris de la Generalitat de Catalunya amb el número: H08000071.

ITT actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. Institució Tres Torres, SA informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).

 

2. Condicions Generals
El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest lloc web, al qual s’accedeix mitjançant l’adreça URL www.clinicatrestorres.com

L’accés a aquest lloc web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat vostè i sense perjudici que la contractació d’algun servei pugui suposar l’abonament d’alguna quantitat, el qual s’indicarà en un apartat visible de la pàgina.

Amb caràcter general, per l’accés a aquest web no es requereix Registre de l’usuari. No obstant això, podria ser que es sol·licités a l’usuari el seu registre per accedir a determinades seccions i/o serveis continguts en la pàgina web. En aquest cas, les dades introduïdes per l’usuari en el seu registre hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. L’Usuari es compromet a comunicar a ITT qualsevol modificació de les mateixes. En el procés de compliment del registre, pot ser que hi hagi camps requerits d’omplir i altres no. Els camps requerits són necessaris d’emplenar a fi de realitzar, tramitar i / o gestionar el seu registre, petició o consulta que ens plantegi. Els camps que no requereixen de resposta obligatòria són camps voluntaris en els quals l’usuari pot omplir si vol.

L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, en cas que l’hagués, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i / o l’ús dels serveis i continguts realitzats sota la contrasenya d’un usuari registrat s’entenen realitzats per aquest usuari, que respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

 

3. Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual
Els continguts prestats per ITT així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit d’ITT.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’ITT o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d’ITT.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per ITT així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través de els serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ITT és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i / o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

ITT en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web d’ITT, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a ITT per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a ITT traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part d’ITT.

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, ITT queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per ITT per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web d’ITT sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’EL CLIENT. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d’ITT sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

ITT no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços , links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites d’ITT.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per ITT per al seu funcionament.

ITT no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites d’ITT.

La denominació “Clínica Tres Torres”, “El meu Tres Torres”, i / o “Clínica Boutique” i altres signes distintius que apareixen en aquesta pàgina web són de l’exclusiva propietat i titularitat de l’ITT, que ha procedit al seu registre.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

L’esmentada titularitat li confereix el dret exclusiu d’utilització d’aquests signes distintius, de manera que aquells tercers que no tinguin autorització tenen prohibida la seva utilització.

En cas que ens envieu qualsevol tipus de material i / o informació per a la seva inclusió en aquesta sitee (inclosos, entre d’altres, opinions, procediments, comentaris, fotografies, preguntes, tècniques, resums o similars) vostè accepta (i) que aquest material no es considerarà confidencial i (ii) que es farà a títol gratuït. Reservat el dret, aplicant estrictament el nostre criteri, d’eliminar o esborrar, sense previ avís, qualsevol material que ens envieu per a la seva inclusió en aquesta web.

Qualsevol reclamació que vulgui interposar-se en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial respecte dels Continguts d’aquest lloc web hauran de dirigir-se a: ivinyals@clinicatrestorres.com.

 

 

4. Responsabilitat

 

ITT assumeix el compromís de posar totes aquelles mesures al seu abast per evitar informació o continguts il·lícits dins d’aquest lloc web, així com per eliminar-los en el cas que tingui constància de l’existència dels mateixos.

Igualment ITT realitzarà les accions encaminades a evitar i, si escau, eliminar, de la seva pàgina web aquells enllaços a llocs de contingut il·legal, que incitin a activitats il·lícites o que suposin una vulneració dels drets que consagra l’ordenament jurídic.

Així mateix, es posa en coneixement dels usuaris que hi ha la possibilitat que el contingut de la informació d’aquest lloc web no estigui actualitzada o sigui totalment exacta, per la qual cosa no es fa responsable d’aquests continguts, ni dels subministrats pels proveïdors o altres tercers que utilitzin aquest lloc web, així com dels possibles perjudicis que l’ús de la mateixa pogués ocasionar.

Tota la informació continguda en aquest lloc web serà susceptible de ser modificada de manera amb la periodicitat que estimi oportuna, sense que aquests canvis hagin de ser comunicats als usuaris.

ITT queda eximit de tota responsabilitat que tingui el seu origen en deficiències de funcionament del lloc o en els serveis que posi a disposició dels usuaris que obeeixi a qualsevol causa no imputable a aquest.

ITT ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

En conseqüència, l’accés a aquesta web no implica per ITT l’obligació de controlar l’absència de virus, galetes o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

ITT no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la utilització del site.

 

5. Concepte d’usuari

 

La utilització de la Web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les polítiques de privacitat en la versió publicada per Institució tres Torres, SA en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les polítiques de privacitat en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot tenir modificacions.

 

6. Informació sobre els links

Institució Tres Torres, S.A. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Institució Tres Torres, SA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web d’Institució Tres Torres, SA ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar-se a la web d’Institució Tres Torres, SA com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la web d’Institució Tres Torres, S.A.

 

7. Vincles o enllaços des d’altres webs externes

Es prohibeix expressament establir el vincle http://www.mitrestorres.com/ des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, Institució Tres Torres, SA, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

 

8. Política de privacitat

Institució Tres Torres, SA, amb CIF A 08188658, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. Institució Tres Torres, SA informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’Usuari a través dels formularis del web (inclosa l’Àrea Privada), seran incorporades i tractades en un tractament degudament registrat en el RGAEPD del qual és responsable Institució Tres Torres, SA , amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa en especial en matèria de prevenció de riscos laborals i la resta de legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon als fins legalment establerts en cada moment determinat. Si ho desitja pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a carrer Dr. Roux, 76 08017 Barcelona per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, si us plau dirigiu-vos al següent enllaç Política de Privacitat.

 

9. Informació sobre la utilització de galetes

En aquesta web es poden anar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si voleu saber més sobre l’ús de les cookies per part d’Institució Tres Torres, SA

 

10. Indicacions sobre aspectes tècnics
Institució Tres Torres, SA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, Institució Tres Torres, SA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Institució Tres Torres, SA

Institució Tres Torres, SA no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Institució tres Torres, SA realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

11. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 

12. Legislació i fur jurisdiccional

Les condicions generals assenyalades estan subjectes al que disposa la legislació espanyola.

Tota discrepància, controvèrsia qüestió litigiosa que pugui sorgir entre les parts relacionada amb la present pàgina web d’ITT se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament les parts al seu fur propi si el tinguessin.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies